Boerhaave Nascholing streeft ernaar om voorop te lopen in het bieden van scholing die anticipeert op veranderende zorgthema's en beleidsrichtlijnen. Daarbij beogen we een intensieve samenwerking, innovatie en kwaliteit, en zijn we vastbesloten om een cruciale rol te spelen in het bevorderen van een toekomstbestendige zorg door het delen van expertise en het stimuleren van professionele netwerken.

Het is onze missie om medisch professionals te ondersteunen en te stimuleren in hun professionele groei en daarmee bij te dragen aan het verbeteren van de gezondheidzorg en de gezondheid van mensen. Boerhaave Nascholing doet dit door hoogwaardige nascholingen aan te bieden die naadloos aansluit op de behoeften van medisch professionals. Hierbij hanteren we de volgende kernwaarden:

  • Nascholing als uithangbord
  • Leven Lang Ontwikkelen
  • Vandaag geleerd, morgen toegepast in de praktijk
  • Verbindend zowel intra- als extramuraal
  • Kwaliteit is leidend
  • Onafhankelijk nascholingsaanbod

Nascholingen als uithangbord

De synergie tussen de kerntaken patiëntenzorg, onderzoek en onderwijs binnen het LUMC leidt bijna dagelijks tot innovaties. Bij- en nascholing is het medium bij uitstek om deze nieuwste inzichten en ontwikkelingen te delen met de collega-medische professional.

Door onze positionering binnen het LUMC en het Directoraat Onderwijs en Opleidingen van het LUMC, bevinden wij ons in een unieke positie waarbij we optimaal gebruik kunnen maken van alle aanwezige expertise, kennis en LUMC faciliteiten.

Leven Lang Ontwikkelen

Wij beogen een innovatief aanbod waarbij we onze deelnemers meenemen in de allerlaatste ontwikkelingen. Hiervoor werken wij samen met inhoudelijke experts met een duidelijk beeld van de beoogde doelgroep en leerdoelen. Ons cursusaanbod is daarmee ontwikkeld dóór en vóór professionals. We richten ons op het verbeteren en ontwikkelen van de kennis en vaardigheden van onze deelnemers om zo een duurzame bijdrage te leveren aan de eigen werkomgeving en de samenleving.

Vandaag geleerd, morgen toegepast in de praktijk!

Tijdens onze nascholingen wordt u bijgepraat door de “leading experts in the field” waarbij de vertaalslag wordt gemaakt van wetenschappelijke kennis naar handvatten voor de beroepspraktijk.

Verbindend, zowel intra- als extramuraal

Het nascholingsaanbod van Boerhaave Nascholing faciliteert netwerkvormig die essentieel is voor (toekomstige) samenwerking. Onze nascholingen zijn gericht op interdisciplinair/interprofessioneel samenwerken zowel intra- als extramuraal.
Zo is het nascholingsaanbod in samenwerking met de OOR Leiden ontwikkeld voor de medisch specialist en artsen in opleiding tot medisch specialist. Deelnemers uit de negen opleidingsinstellingen binnen de regio Leiden worden gezamenlijk getraind.
Andere nascholingen hebben als doel het verbinden van de 1ste, 2de en 3de lijn binnen een bepaalde zorgvraag.

Kwaliteit is leidend

Boerhaave Nascholing heeft kwaliteit hoog in het vaandel. De kwaliteit van onze nascholingen wordt op verschillende niveaus gemeten en de uitkomsten worden gebruikt om op cursusniveau een PDCA cyclus in te stellen.
Er zijn drie commissies ingesteld om doorlopend de kwaliteit van ons nascholingsaanbod te borgen:

Onafhankelijk nascholingsaanbod Boerhaave Nascholing

Meer dan 90% van ons cursusaanbod is niet gesponsord en is daarmee onafhankelijk van de farmaceutische industrie.

Visie Boerhaave Nascholing

De zorgsector is een dynamisch veld waarbij zorgthema’s en het gekoppelde beleid van het ministerie van VWS bepalend zijn voor het (toekomstig) zorglandschap. Het medische nascholingsaanbod dient niet alleen aan te sluiten op deze verschuivingen maar heeft zelfs een kartrekkersrol.
Zo zijn er bijvoorbeeld steeds meer Boerhaave nascholingen waarbij een programma ontwikkeld wordt voor verschillende doelgroepen. De uitdaging daarbij is om de startkennis te nivelleren en passende leerdoelen op te stellen. Dit doen we o.a. met een vertegenwoordiging van de beoogde doelgroepen in de cursuscommissie en door te werken met e-learnings waarbij verschillende leerpaden (op basis van de doelgroep) gevolgd kunnen worden.
Daarnaast werkt Boerhaave Nascholing toe naar een intensievere samenwerking met Zorgopleidingen LUMC om zo een minder verzuild nascholingsaanbod aan te kunnen bieden.
We zijn er van overtuigd dat bij- en nascholing de manier is om expertise te delen, om te verbinden en om te netwerken. Boerhaave Nascholing is de aangewezen partner om zowel, lokaal, regionaal, landelijk en internationaal de inhoudelijke experts hierbij te informeren, adviseren en te ondersteunen en zo bij te dragen aan een toekomstbestendige zorg!