Boerhaave Nascholing hanteert m.b.t. sponsoring het volgende beleid: 

1: De landelijke regelgeving wordt gevolgd en de betrokkenheid van industriële partners is conform de richtlijnen van het Code Geneesmiddelen Reklame (dus geen inhoudelijke bemoeienis met programma);
2: Er zijn meerdere aanbieders tegelijkertijd (minimaal 2 à 3);
3: De sponsorgelden zijn volledig zichtbaar in de begroting van de cursus.

Alle sponsoring geschiedt met inachtneming van de Gedragscode CGR. Bij Boerhaave Nascholing is het daarom alleen mogelijk om multi-gesponsorde activiteiten te organiseren. Vanuit het oogpunt onafhankelijkheid is mono-sponsoring niet toegestaan. Sponsoring kan in natura (materialen/apparatuur) en/of een financiële bijdrage. Wanneer er sprake is van een tegenpresentatie zijn wij genoodzaakt om btw in rekening te brengen over het sponsorbedrag.

De cursuscommissie is verantwoordelijk voor de acquisitie van (nieuwe) sponsoren. Wanneer er sprake is van een intentie tot sponsoring neemt Boerhaave Nascholing het contact met de sponsor over en handelt het contract, facturering en organisatie met sponsoren af. Het werven van deelnemers start pas wanneer het werven van sponsoren afgerond is. De financiële haalbaarheid is namelijk mede afhankelijk van de sponsoring.

Sponsoring Bijeenkomsten

Leveranciers kunnen ook de bijeenkomsten door het LUMC georganiseerd sponsoren. Hierbij gelden de volgende eisen:

 1. vastlegging in een schriftelijke overeenkomst;
 2. in de overeenkomst wordt de gesponsorde bijeenkomst precies omschreven met inbegrip van de financiële onderbouwing;
 3. rechten en verplichtingen van alle betrokken partijen worden opgenomen;
 4. Voor de toelaatbaarheid van de zogenoemde gastvrijheid:
 • blijft de vergoeding beperkt tot hetgeen strikt noodzakelijk is voor deelname;
 • blijft het beperkt tot het beoogde doel van de bijeenkomst;
 • strekt deze zich niet uit tot anderen dan de beroepsbeoefenaren;
 • vindt de bijeenkomst plaats op een passende locatie.
 • vergoeding ten behoeve van ontspanning/sociale activiteiten zijn in geen geval geoorloofd.  

Sponsoring projecten is toegestaan indien:

 1. het betrekking heeft op innovatieve of kwaliteitsverbeterende activiteiten;
 2. de sponsoring de (in)directe verbetering van zorg of de bevordering van de medische wetenschap ten doel heeft;
 3. het wordt verstrekt aan rechtspersonen waarbij zowel beroepsbeoefenaren als anderen betrokken kunnen zijn;
 4. het op geen enkele wijze verplicht tot medewerking aan de verkoopbevordering van het product;
 5. de relatie niet verder gaat dan noodzakelijk voor dit doel en kosten niet op andere wijze kunnen worden vergoed;
 6. de sponsoring integer, eerlijk en transparant plaatsvindt waarbij aard, doel en omvang in een schriftelijke overeenkomst worden vastgelegd;
 7. er geen prestatieplicht voor de gesponsorde partij wordt bedongen, uitgezonderd de naamsvermelding van de leverancier (De sponsor mag wel voorwaarden verbinden aan het gesponsorde bedrag. );
 8. de sponsoring niet leidt tot aantasting van de onafhankelijkheid, betrouwbaarheid en geloofwaardigheid van de gesponsorde partij.

Tot slot bestaat de verplichting dat bepaalde informatie uit de bovengenoemde overeenkomsten (met een waarde van > € 500,- ), in het centrale Transparantieregister Zorg (=TRZ) worden geregistreerd. Ten aanzien van die registratie geldt dat in beginsel de leverancier/sponsor daarvoor verantwoordelijk is.