Leids Universitair Medisch Centrum | Boerhaave Nascholing
Postbus 9600
2300 RC Leiden

Tel.: 071-5268500
E-mail: boerhaavenascholing@lumc.nl
www.boerhaavenascholing.nl

Bezoekadres
Gebouw 3, 4e etage
Hippocratespad 2
2333 PD, Leiden

KVK | 27366422
BTW | NL003566213B01

Statutair adres | Albinusdreef 2 2333 ZA Leiden

Verwerkingsverantwoordelijke
LUMC is de zogeheten verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit betekent dat LUMC ervoor verantwoordelijk is dat uw persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG en op behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Boerhaave Nascholing is een afdeling van het LUMC. Boerhaave Nascholing verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken voor de reguliere cursussen:

 • Voor- en achternaam, voorletters
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Medische specialisatie en/of interessegebieden
 • BIG nummer
 • Telefoonnummer
 • Mobiel telefoonnummer (voor SMS notificaties betreffende de cursus waarvoor u bent ingeschreven)
 • E-mailadres
 • Geboortedatum

Aanvullend bij de cursussen Stralingsbescherming (vanwege het examen en het toesturen van het diploma):

 • Geboorteplaats
 • Geboorteland
 • Studieresultaten
 • volledige voorna(a)m(en)
 • geboortenaam (= meisjesnaam)

Aanvullend bij de specifieke AIOS cursussen:

 • Opleidingsjaar
 • Specialisatie
 • Studieresultaten

Aanvullend bij de PhD cursussen:

 • Studentnummer
 • Resultaat op certificaat
 • Studieresultaten

Registratie van beeld- en geluidmateriaal
Boerhaave Nascholing registreert mogelijk beeld- en geluidmateriaal in het kader van online onderwijs, hybride cursussen of promotiedoeleinden. Voorafgaand aan de cursus zullen de deelnemers hierop worden geattendeerd.

Vastleggen en verwerking van gegevens klanten
Alleen de persoonsgegevens die u rechtstreeks heeft opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons zijn verstrekt worden bewaard en gebruikt bij onze diensten.
Voor inzage, wijziging of verwijdering van de bij ons bekende gegevens kunt u contact opnemen met: boerhaavenascholing@lumc.nl. Of inloggen en zelf uw gegevens aanpassen in “Mijn Boerhaave Nascholing”.

Doelen en grondslagen
De doelen waarvoor uw persoonsgegevens door Boerhaave Nascholing worden verwerkt zijn:

 • Het goed kunnen begeleiden van deelnemers tijdens (bij- en/of na)scholing.
 • Het identificeren van deelnemers (bij- en/of na)scholing.
 • Informatievoorziening en facturatie m.b.t.de nascholing.
 • Het versturen van nieuwsberichten op basis van aangegeven voorkeuren.
 • Het bijschrijven van verworven accreditatiepunten.
 • Het delen van examenresultaten ten behoeve van inschrijving bij beroepsregister.
 • In sommige gevallen delen wij uw persoonsgegevens met andere partijen, bijvoorbeeld bij wettelijke verplichtingen of samenwerkingsverbanden ten behoeve van de nascholing/opleiding. Met deze partijen worden altijd schriftelijke afspraken gemaakt waarmee de zorgvuldige en veilige omgang met uw persoonsgegevens wordt gewaarborgd.

Uw persoonsgegevens worden verwerkt op basis van de volgende grondslagen:

 • Noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst
 • Wettelijke verplichting
 • Gerechtvaardigd belang

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
LUMC | Boerhaave Nascholing bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. In dit geval houdt het in dat Boerhaave Nascholing u alle benodigde berichten stuurt aangaande uw deelname aan de cursus waarvoor u zich heb opgegeven en ook houdt Boerhaave Nascholing u op de hoogte van cursussen op uw vakgebied tot het moment dat u aangeeft uit ons bestand verwijderd te willen worden.
Het LUMC bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de verwerking en neemt daarbij de Archiefwet in acht. 

Alleen de persoonsgegevens die u rechtstreeks heeft opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons zijn verstrekt worden bewaard en gebruikt bij onze diensten.

Delen van persoonsgegevens met derden
Boerhaave Nascholing verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u en voor het aan u toesturen van (cursus)materiaal dat samenhangt met nascholing waarvoor u zich hebt ingeschreven. Uw persoonsgegevens worden in ieder geval gedeeld met externe opleidingsinstellingen en/of externe docenten indien de betreffende cursus(sen) door externe opleidingsinstellingen en/of externe docenten wordt/worden gegeven in samenwerking met Boerhaave Nascholing.

Met bedrijven -alle binnen de EU- die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. 

Verwerking gegevens bezoek website 
Boerhaave Nascholing - LUMC verzamelt en analyseert informatie over het gebruik van de website, zoals het aantal bezoekers, de meest bezochte pagina's en de duur van een bezoek. Het programma maakt daarbij gebruik van zogenaamde 'cookies' (tekstbestandjes die op uw computer wordt geplaatst) om te kunnen analyseren hoe bezoekers de site gebruiken. Meer informatie over de cookies-wetgeving en het gebruik van cookies op www.boerhaavenascholing vindt u op de pagina Cookies.

Op de website zijn mogelijk ook links opgenomen naar websites van derden. Hoewel deze website(s) met zorg geselecteerd zijn, draagt Boerhaave Nascholing - LUMC geen verantwoordelijkheid ten aanzien van deze derden en de manier waarop zij met (persoons)gegevens omgaan.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Boerhaave Nascholing en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar boerhaavenascholing@lumc.nl .We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Heeft u een klacht?
Bij klachten ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u terecht bij het (patiënten)Servicebureau van het LUMC.

Contactgegevens (patiënten)servicebureau:

LUMC | t.a.v. (Patiënten)servicebureau

Postbus 9600

2300 RC Leiden

Locatie: H2-11 (tegenover Leidseplein), routenummer 473

Informatie en advies: ma t/m vrij van 08.30 – 16.30 uur

T: 071 - 526 29 89

E: patientenservicebureau@lumc.nl 

Hier kunt u melding maken van uw onvrede en ook een digitaal klachtenformulier invullen. Het (patiënten)servicebureau informeert u zo snel mogelijk over een mogelijke oplossing en kan eventueel de klachtenfunctionaris inschakelen.

Daarnaast kunt u bij klachten ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens door externe opleidingsinstellingen en/of externe docenten waarmee Boerhaave Nascholing samenwerkt tevens een klacht indienen bij de betreffende externe opleidingsinstelling/docent.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Boerhaave Nascholing neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Boerhaave Nascholing heeft in een werkdocument vastgelegd wat met wie mag worden gedeeld. Binnen de afdeling is één persoon direct te benaderen met vragen. Bovendien kunnen vragen ook worden gesteld aan de betreffende functionaris van het LUMC waarvan Boerhaave Nascholing een afdeling is.

Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via boerhaavenascholing@lumc.nl. Wanneer u vragen heeft over de bescherming van uw privacy kunt u contact opnemen met  onze functionaris gegevensbescherming via privacy@lumc.nl.