Boerhaave Nascholing beoogt een innovatief aanbod waarbij we onze deelnemers meenemen in de allerlaatste ontwikkelingen. Inhoudelijke experts, met een duidelijk beeld van de beoogde doelgroep en leerdoelen, hebben zitting in een cursuscommissie en worden ondersteund in de totstandkoming door medewerkers van Boerhaave Nascholing.

Overkoepelend aan de vele cursuscommissies worden de nascholingsbehoefte, de toepasbaarheid en de kwaliteit van ons nascholingsaanbod getoetst door meerdere kwaliteitscommissies.

De leden van de kwaliteitscommissies zijn een afspiegeling van de beoogde doelgroepen aangevuld met medewerkers vanuit Boerhaave Nascholing. Tijdens de vergaderingen worden cursusprogramma’s en -evaluaties doorgenomen en worden beleidsmatige onderwerpen omtrent bij- en nascholing besproken.

Kerntaken van de kwaliteitscommissies

 • Bijdragen aan de missie en visie van Boerhaave Nascholing
 • Beoordelen en borgen van kwaliteit, onderwijsvernieuwing en diversiteit binnen het nascholingsaanbod;
 • Nascholingskansen signaleren op basis van behoeften en ontwikkelingen in het werkveld;
 • Evalueren van nascholingen: persoonlijke inbreng leveren over de opzet, inhoud, interactie, uitvoering en evaluatie van (geaccrediteerd) medisch onderwijs.

Tony Poot (voormalig voorzitter STEG): “De interactie met collega’s binnen en buiten het ziekenhuis rond de gezamenlijke taak van nascholing ontwikkeling is niet alleen inspirerend en leerzaam maar ook zeer plezierig.”

Boerhaave Commissie

De Boerhaave Commissie is ingesteld door de Raad van Bestuur. De Boerhaave Commissie monitort de kwaliteit van het nascholingsaanbod en de expertise van de voorgestelde docenten.

In de Boerhaave Commissie hebben zitting:

 • meerdere medisch specialisten (waaronder de voorzitter) met daarbij een zo breed mogelijke vertegenwoordiging van de verschillende specialistische vakgebieden;
 • een lid van de Stuurgroep Eerstelijnsgeneeskunde als vertegenwoordiger van de 1ste lijn;
 • een lid van de Vereniging van arts-assistenten LUMC als vertegenwoordiger van de medisch specialist in opleiding;
 • een lid van de LUMC Association for PhD candidates (LAP) als vertegenwoordiger van de PhD studenten;
 • vertegenwoordiging van Boerhaave Nascholing.
Leden Boerhaave Commissie
Nascholingsaanbod voor de 2de/3de lijn

Meer informatie over het nascholingsaanbod voor medische specialisten en artsen in opleiding tot medisch specialist kunt u vinden op de volgende pagina’s:

Stuurgroep EerstelijnsGeneeskunde (STEG)

Namens de Boerhaave Commissie is de Stuurgroep Eerstelijnsgeneeskunde (STEG) ingesteld. De STEG ontwikkelt voor huisartsen en specialisten ouderengeneeskunde een middellange termijnplanning met een gestructureerd cursusaanbod.

De nascholingen voor huisartsen en specialisten ouderengeneeskunde zijn in principe alle sponsorvrij. In het uitzonderlijk geval dat een cursus gesponsord is, gaan we uit van de CGR richtlijnen.

In de Stuurgroep EerstelijnsGeneeskunde hebben zitting:

Leden Stuurgroep Eerstelijnsgeneeskunde
Nascholingsaanbod voor de 1ste lijn

Meer informatie over het nascholingsaanbod voor medische professionals in de 1ste lijn kunt u vinden op de volgende pagina’s:

Begeleidingscommissie opleidingen Medische Stralingsbescherming

Boerhaave Nascholing biedt in nauwe samenwerking met de afdeling Radiologie van het LUMC verschillende opleidingen Medische Stralingsbescherming aan. De inhoud van de opleidingen wordt vastgelegd door de individuele opleidingscommissies op grond van de door de overheid vastgestelde eisen/eindtermen en in overleg met de beroepsverenigingen. De Begeleidingscommissie Opleidingen Medische Stralingsbescherming is de overkoepelende commissie van de verschillende opleidingscommissies. De begeleidingscommissie adviseert en begeleid de Opleidingscommissies zowel op inhoud, organisatie en onderwijskwaliteit.

In de begeleidingscommissie opleidingen Medische Stralingsbescherming hebben zitting:

 • de verantwoordelijke voor de opleidingen Medische Stralingsbescherming
 • een radiotherapeut-oncoloog
 • een radioloog
 • een nucleair geneeskundige
 • een (andere) medisch specialist die gebruik maakt van röntgenapparatuur
 • een klinisch fysicus radiotherapie
 • een klinisch fysicus radiologie en nucleaire geneeskunde
 • vertegenwoordiging vanuit Boerhaave Nascholing
Leden Begeleidingscommissie opleidingen Medische Stralingsbescherming
Aanbod opleidingen Medische Stralingsbescherming

Bij de professie Stralingsdeskundige kunt u meer informatie vinden over het aanbod opleidingen Medische stralingsbescherming.