1. Algemene Voorwaarden Boerhaave Nascholing

Boerhaave Nascholing is onderdeel van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) en verzorgt Postacademisch Onderwijs Geneeskunde (PAOG) door het organiseren van (geaccrediteerde) (na)scholing in de vorm van onder andere cursussen, opleidingen en congressen zowel fysiek als digitaal. Van oudsher richt het LUMC zich met Boerhaave Nascholing op het leveren van kwalitatief hoogwaardige nascholing in relatie tot de aandachtsgebieden en strategische speerpunten van het LUMC. Uitgangspunten hierbij zijn de vastgelegde visie op opleiden en leren en de geldende kwaliteitseisen van Boerhaave Nascholing.  

1.1 Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen Boerhaave Nascholing en een interne of externe opdrachtgever (hierna: “opdrachtgever”) betreffende de aan Boerhaave Nascholing gegeven opdracht tot het geven van een (na)scholing of andere dienstverlening (hierna te noemen: “de opdracht”) en op een overeenkomst tussen Boerhaave Nascholing en een deelnemer (hierna: “deelnemer”).
 2. Door opdrachtbevestiging/inschrijving voor de overeengekomen (na)scholing verklaart opdrachtgever/deelnemer kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden;
 3. Deze algemene voorwaarden bevatten een generiek deel dat geldt voor alle overeenkomsten en daarnaast een specifiek deel met aanvullende voorwaarden voor deelnemers (Hoofdstuk 2) en aanvullende voorwaarden voor opdrachtgevers (Hoofdstuk 3);
 4. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden van toepassing.
 5. Algemene voorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing en worden uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij zij door Boerhaave Nascholing schriftelijk zijn aanvaard.

1.2 Prijzen en BTW

Boerhaave Nascholing heeft het recht haar tarieven te wijzigen, met dien verstande dat na bevestiging van een offerte, (na)scholing of andere dienstverlening inzake Boerhaave Nascholing, de op het moment van bevestiging genoemde prijs zal blijven gelden, tenzij partijen op dit punt anders zijn overeengekomen.

 1. Alle onderwijsactiviteiten van het LUMC zijn vrijgesteld van btw. De prijzen van de (na)scholingen op onze website zijn derhalve, tenzij anders aangegeven bij desbetreffende (na)scholing, exclusief btw.
 2. Onderwijsactiviteiten die Boerhaave Nascholing uit naam van een externe opdrachtgever organiseert zijn vrijgesteld van btw indien deze opdrachtgever ingeschreven staat in het CRKBO.
 3. De prijzen zijn, tenzij anders aangegeven bij desbetreffende (na)scholing, inclusief kosten voor het onderwijsmateriaal, consumpties en een eventuele lunch of diner.
 4. De prijzen zijn, tenzij anders aangegeven bij desbetreffende (na)scholing, exclusief kosten voor overnachtingen.
 5. Boerhaave Nascholing is gerechtigd wijziging van het btw-tarief aan de wederpartij door te berekenen.

1.3 Vertrouwelijkheid

Boerhaave Nascholing zal ten aanzien van het gebruik van verstrekte of ter kennis gekomen informatie voor de (na)scholing van Boerhaave Nascholing, zorgvuldig zijn en handelen conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming en overige relevante wetgeving. Voor meer informatie wordt verwezen naar de privacyverklaring op de website van Boerhaave Nascholing.

Opdrachtgever/deelnemer en Boerhaave Nascholing zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door een partij als zodanig is medegedeeld, of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

1.4 Intellectuele eigendom

Het intellectuele eigendomsrecht ten aanzien van de inhoud van de (na)scholing berust bij Boerhaave Nascholing en/of bij de (externe) opleidingsinstelling of docent. Het is niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming de inhoud in enigerlei vorm geheel of gedeeltelijk aan te passen, te kopiëren, te verveelvoudigen of anderszins ter beschikking te stellen aan derden voor gebruik binnen- en buiten LUMC en/of voor andere (commerciële) doeleinden.

Op alle door Boerhaave Nascholing geplaatste teksten, video’s en/of foto’s geldt het auteursrecht van Boerhaave Nascholing. Het is daarom niet toegestaan teksten, video’s en/of foto’s van de webpagina’s van Boerhaave Nascholing te gebruiken of kopiëren. Dit geldt zowel voor de website, als de overige (media)kanalen en publicaties in (online) magazines en kranten.

1.5 Beperking van aansprakelijkheid

Boerhaave Nascholing spant zich in de opdracht en de (na)scholing naar beste inzicht en vermogen uit te voeren. Boerhaave Nascholing, zijn mede-organisator(en) en de bij de (na)scholing betrokken docenten zijn niet aansprakelijk voor schade die verband houdt met deelname aan de (na)scholing of wijziging dan wel annulering van de (na)scholing door Boerhaave Nascholing.

Eventuele aansprakelijkheid van Boerhaave Nascholing, zijn mede-organisator(en) en de bij de (na)scholing betrokken docent(en) voor een toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van de diensten is te allen tijde beperkt tot de direct geleden schade door de opdrachtgever/deelnemer, waarbij de hoogte van de schadevergoeding in alle gevallen beperkt is tot maximaal het factuurbedrag van de opdracht/(na)scholing.

1.6 Annulering (na)scholing door Boerhaave Nascholing

 1. Boerhaave Nascholing is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting inzake (na)scholing georganiseerd door Boerhaave Nascholing indien zij daartoe geheel of gedeeltelijk verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht verstaat Boerhaave Nascholing bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot, ziekte van spreker(s), beperkende overheidsmaatregelen, quarantaines, een epidemie, oorlog, natuurgeweld of andere belemmeringen.
 2. Bij overmachtssituaties voorafgaand of tijdens de (na)scholing of andere dienstverlening van Boerhaave Nascholing, heeft zij het recht deze te annuleren of naar een later tijdstip te verplaatsen.
 3. Boerhaave Nascholing behoudt zich het recht om een (na)scholing van vorm te wijzigen indien genoemde overmachtssituaties daartoe aanleiding geven.
 4. Eventueel betaalde deelnemersgelden worden (gedeeltelijk) gerestitueerd in geval van annulering door Boerhaave Nascholing, met aftrek van de kosten voor reeds geleverde dienstverlening.
 5. Per (na)scholing kan een minimum en maximum worden gesteld aan het aantal deelnemers. Bij onvoldoende deelnemers behoudt Boerhaave Nascholing het recht om een (na)scholing te annuleren. De uiterlijke annuleringsdatum is twee weken (en zes weken bij (na)scholingen met buitenlandse deelnemers) voor de eerste (na)scholingsdatum. Eventueel betaalde deelnemersgelden worden gerestitueerd in dit geval.
 6. Kosten gemaakt door een deelnemer los van het deelnemerstarief, bijvoorbeeld kosten voor accommodatie of reis, zijn voor eigen risico.
 7. Boerhaave Nascholing behoudt zich het recht voor om te controleren of uw inschrijving voldoet aan de voorwaarden van de betreffende nascholing, waaronder de beoogde doelgroep. Indien uw inschrijving niet voldoet aan de voorwaarden kan Boerhaave Nascholing uw inschrijving annuleren of weigeren.

1.7 Klachten en geschillenregeling

Klachten over en/of geschillen die verband houden met de door Boerhaave Nascholing uit te voeren opdracht of (na)scholing waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, dienen door de opdrachtgever/deelnemer binnen 8 dagen na constatering van de betreffende feiten, doch uiterlijk binnen 14 dagen na uitvoering van de opdracht of (na)scholing, schriftelijk te worden gemeld aan het hoofd van Boerhaave Nascholing, dr. K.L.L. Habets, via het e-mail adres info@boerhaavenascholing.nl.

Na indiening van de klacht ontvangt de opdrachtgever/deelnemer een ontvangstbevestiging en na uiterlijk 21 dagen een inhoudelijke reactie, waarin Boerhaave Nascholing in geval van gegrondheid van de klacht zal streven naar een voor de opdrachtgever/deelnemer acceptabele oplossing.

Wanneer de klacht als ongegrond wordt beoordeeld, dan wel de opdrachtgever/deelnemer niet akkoord gaat met de door Boerhaave Nascholing voorgestelde oplossing, kan de opdrachtgever/deelnemer de kwestie voorleggen aan de bevoegde rechter in het arrondissement‘s Gravenhage.

Voor algemene klachten verwijzen wij u graag naar de website van het LUMC.

2. Aanvullende voorwaarden Deelnemers

2.1 Registratie / aankoop

Deelnemers kunnen zich online registreren en de deelnemersgelden betalen of een digitaal product (zoals een e-learning, MOOC, webinar, on-demand (na)scholing, etc.) kopen via de website www.boerhaavenascholing.nl.

2.2 Betaling

Kosten dienen voor aanvang van de (na)scholing, op de bankrekening van Boerhaave Nascholing te zijn bijgeschreven. Indien de kosten voor aanvang van de eerste cursusdag nog niet zijn bijgeschreven op de bankrekening van Boerhaave Nascholing, dan wordt de deelnemer verzocht een betalingsopdracht te overhandigen of ter plaatse te betalen (pin/creditcard).

2.2.1 Procedure bij deelname aan een (na)scholing ≤ € 1.000,-

Deelnemers ontvangen na aanmelding en betaling een automatische bevestiging van inschrijving en een factuur per mail.

2.2.2 Procedure bij deelname aan een (na)scholing ≥ € 1.000,-

Deelnemers ontvangen na aanmelding een automatische bevestiging van inschrijving. Deelnemers ontvangen de factuur zo spoedig mogelijk. Zij dienen de factuur binnen 30 dagen na ontvangst te hebben voldaan, tenzij de nascholing  aanvangt binnen 30 dagen na facturering, dan dient de factuur voor aanvang van de (na)scholing te worden voldaan.

2.3 Onderwijsmateriaal en online leeromgeving

 1. Indien een (na)scholing (deels) online plaats vindt, ontvangt deelnemer toegang tot de online leeromgeving.
 2. Een (na)scholing/digitaal product wordt aangeboden op de wijze, datum, tijd en plaats zoals omschreven bij de (na)scholingsinformatie op de website.
 3. Indien van toepassing verstrekt Boerhaave Nascholing tijdig het benodigde onderwijsmateriaal, eventueel via de online leeromgeving.
 4. De deelnemer krijgt een persoonlijk, niet-exclusief en niet-overdraagbaar recht op het gebruik van het onderwijsmateriaal/digitaal product, eventueel via de online leeromgeving.
 5. Het onderwijsmateriaal/digitaal product, eventueel aangeboden via de online leeromgeving, mag enkel worden gebruikt en/of gedownload voor persoonlijk gebruik en mag niet verder verspreid worden.

2.4 Digitale producten

 1. Digitale producten zijn minimaal 3 maanden en maximaal 24 maanden (2 jaar) beschikbaar voor de deelnemer via de online leeromgeving. De duur van de beschikbaarheid hangt af van de inspanning die er voor nodig is. De exacte termijn voor de betreffende (na)scholing staat genoemd op de bijbehorende webpagina. Gedurende deze periode is de deelnemer ook verzekerd van ondersteuning bij technische problemen.
 2. Wanneer de inschrijving voor (een bepaalde versie van) een digitaal product wordt gesloten, kan dit gevolgen hebben voor de periode waarin de deelnemer recht heeft op begeleiding, en examenmogelijkheden. De deelnemer wordt hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gebracht.
 3. Boerhaave Nascholing houdt zich het recht voor om wijzigingen in een digitaal product door te voeren, waaronder maar niet beperkt, tot technische en inhoudelijke updates.
 4. Na het verstrijken van de beschikbaarheidstermijn heeft Boerhaave Nascholing geen verplichtingen meer richting de deelnemer, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

2.5 Vervanging

Indien de deelnemer verhinderd is, kan in overleg een vervangende collega aangemeld worden. Dit is enkel mogelijk wanneer:

 1. dit schriftelijk tijdig gemeld en bevestigd is voor aanvang van de (na)scholing. Met tijdig melden bedoelt Boerhaave Nascholing: minstens 24 uur voor aanvang van de (na)scholing of langer indien dat voortvloeit uit de voor de (na)scholing vereiste voorbereidingstijd.
 2. de € 50,- administratiekosten voldaan zijn, die in rekening worden gebracht door Boerhaave Nascholing en eventuele kosten die door derden in rekening worden gebracht voor het doorvoeren van een naamswijziging.
 3. Vervanging na aanvang van een (na)scholing is niet mogelijk.

2.6 Annuleringsvoorwaarden voor deelnemers

Annuleringsvoorwaarden Deelnemersgelden en no-show

Na inschrijving van de deelnemer geldt de volgende regeling: de annuleringsregeling is van kracht na de bedenktijd van 14 dagen. Alleen schriftelijke annuleringen via info@boerhaavenascholing.nl worden in behandeling genomen conform onderstaande regels:

 1. Bij annulering meer dan 10 werkdagen voorafgaande aan de eerste dag van de (na)scholing, worden € 50,- administratiekosten in rekening gebracht.
 2. Bij annulering op of binnen 10 werkdagen voorafgaande aan de eerste dag van de (na)scholing, of in geval van no-show, worden de volledige kosten voor deelname in rekening gebracht (dan wel vindt geen restitutie plaats).
 3. Bij annulering van een (na)scholing met een deelnemerstarief van minder dan € 50 wordt geen aanvullende factuur gestuurd. In dit geval wordt alleen het (reeds betaalde) deelnemerstarief in rekening gebracht.
 4. In geval deelnemer door overmacht niet aanwezig is bij een (na)scholing worden geen extra kosten in rekening gebracht, anders dan de administratiekosten à € 50,-. Onder overmacht verstaat Boerhaave Nascholing het overlijden van een familielid in de eerste of tweede graad of een onverwachte ziekenhuisopname van de deelnemer of familielid in de eerste graad. Hiervoor dient men schriftelijk bewijs aan te leveren. Derhalve vallen stakingen, slecht weer etc. niet onder overmacht.   
 5. Bij tussentijds stoppen van deelname aan meerdaagse (na)scholing na aanvang vindt geen (gedeeltelijke) restitutie van deelnemersgelden plaats.
 6. Bij tussentijdse annulering van deelname aan één of meerdere activiteiten van een (na)scholingscyclus na aanvang daarvan, vindt geen (gedeeltelijke) restitutie van deelnemersgelden plaats.
 7. Bij betaling in termijnen dienen alle termijnen te worden voldaan alvorens men wordt toegelaten tot de (na)scholing.
 8. Indien een deelnemer niet aan de voorbereidende voorwaarden heeft voldaan zoals, maar niet beperkt tot, het behalen van een toets of afronden van een e-learning, geeft dit geen recht tot (gedeeltelijke) restitutie van deelnemersgelden. Deze voorwaarden staan omschreven bij de betreffende (na)scholing op de website, bevestigingsmail en/of in de online leeromgeving.
 9. Voor discipline-overstijgend onderwijs die de OOR Leiden bekostigd en kosteloos ter beschikking stelt aan AIOS van de Leidse OOR, wordt €25,- administratiekosten in rekening gebracht en een bericht gestuurd naar de opleider in geval van: annulering op of binnen 10 werkdagen, niet volledig bijwonen en/of no-show. 

Annulering digitale producten

Na aankoop van een digitaal product zoals, maar niet beperkt tot, een e-learning, MOOC, of opname, geldt de volgende regeling: de annuleringsregeling is van kracht na de bedenktijd van 14 dagen. Alleen schriftelijke annuleringen via info@boerhaavenascholing.nl worden in behandeling genomen conform onderstaande regels:

 1. Bij een aankoop die uitsluitend betrekking heeft op de koop van digitaal beschikbaar gesteld studiemateriaal (zoals een e-learning) gaat de herroepingstermijn van 14 dagen in op de dag die volgt op de dag van ontvangst van de inloggegevens/het materiaal.
 2. Het herroepingsrecht van de deelnemer vervalt als de e-learning reeds is gestart voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.
 3. Indien de deelnemer na aanvang van de e-learning de overeenkomst tussentijds beëindigt, bestaat er geen recht op (gedeeltelijke) restitutie van het betaalde of nog verschuldigde bedrag.
 4. Indien de deelnemer een e-learning niet afrondt of de toets hiervan niet behaalt conform de eisen zoals vermeld bij de betreffende e-learning en/of toets, geeft dit geen recht tot (gedeeltelijke) restitutie van het deelnemersgeld.

2.7 Overige voorwaarden deelnemers

Voor bepaalde activiteiten kunnen aanvullende voorwaarden gelden. Indien dit het geval is, zijn deze voorwaarden beschreven op de websitepagina van de betreffende (na)scholing. Dit geldt onder andere indien de betreffende (na)scholing wordt aangeboden door een externe opdrachtgever en/of externe docent, in welk geval mogelijk afwijkende algemene voorwaarden (waaronder annulering) gelden.

3. Aanvullende voorwaarden Opdrachtgevers

Boerhaave Nascholing is de partij om een (na)scholing samen mee te organiseren. Wij bieden een service van A tot Z waarbij de opdrachtgever zowel geadviseerd als ondersteund wordt in de organisatie van fysieke, digitale of blended (na)scholingen. Het LUMC heeft onderstaande kaders opgesteld waarbinnen Boerhaave Nascholing (na)scholingen mag organiseren.    

3.1 Interne of externe opdrachtgever

Boerhaave Nascholing erkent twee typen opdrachtgevers.

 • Interne opdrachtgevers zijn collega’s binnen het LUMC. Voor interne opdrachtgevers geldt:
  • (Na)scholing is een kerntaak en de resultaatsverplichting is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de afdelingen/divisies en Boerhaave Nascholing. Dit betekent dat het financieel resultaat (winst of verlies) ten gunste is van de resultaatsverplichting en niet verrekend wordt met de interne opdrachtgever.
  • Jaarlijks wordt met de afdelingen/divisies het nascholingsjaarplan vastgesteld;
  • Het nascholingsjaarplan geeft op basis van de begrote kosten en baten een indicatie over het beoogde resultaat en of dit in lijn is met de resultaatsverplichting.
 • Externe opdrachtgevers zijn opdrachtgevers van buiten het LUMC (met ander KVK nummer), waarbij als aanvullende voorwaarden gelden:
  • Dat er minimaal één actief lid van de cursuscommissie een LUMC collega is met een medische achtergrond.
  • Bij een externe opdrachtgever is de organisatie voor rekening en risico van de externe opdrachtgever.
  • Op de dienstverlening van Boerhaave Nascholing aan externe opdrachtgevers geldt het btw tarief van 21%, tenzij opdrachtgever een CRKBO certificering heeft ten tijde van de (na)scholing.

3.2 Aanmelding en opdrachtaanvaarding

 1. Boerhaave Nascholing mag enkel nascholingen verzorgen waarbij gebruik gemaakt wordt van de A tot Z dienstverlening. Deelopdrachten zoals enkel accreditatie aanvragen, deelnemersregistratie, ondersteuning bij webinars, ruimtereserveringen, etc. zijn niet mogelijk. Boerhaave Nascholing verwijst voor grote (inter)nationale (na)scholingen met een hoog financieel risico naar externe congresbureau’s.
 2. Een aanvraag voor een (na)scholing dient minimaal 9 maanden voor de gewenste startdatum gedaan te worden door de opdrachtgever.
 3. Na aanmelding ontvangt de opdrachtgever een offerte ter goedkeuring. De door Boerhaave Nascholing gemaakte offertes zijn vrijblijvend en zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven.
 4. Indien de opdrachtgever akkoord gaat met de offerte en er is een akkoord van de Boerhaave Commissie en/of portefeuillehouder onderwijs, wordt de geplande datum (of data) definitief vastgesteld door Boerhaave Nascholing in overleg met de opdrachtgever.
 5. Boerhaave Nascholing werkt met marktconforme deelnemerstarieven waarbij er sprake moet zijn van een passende begroting. Een begroting is passend wanneer alle kosten die gepaard gaan met het organiseren van een (na)scholing betaald worden vanuit de deelnemersgelden door Boerhaave Nascholing:
  1. Boerhaave Nascholing ontvangt de deelnemersgelden;
  2. Boerhaave Nascholing ontvangt en betaalt alle facturen.
  3. Het financieel resultaat (winst/verlies) is t.b.v. de resultaatsverplichting bij- en nascholing en wordt niet verrekend met de opdrachtgever.
 6. (Na)scholingen waarbij de deelnemers geen deelnemerstarief hoeven te betalen, zijn bij uitzondering mogelijk na goedkeuring door de portefeuillehouder onderwijs van desbetreffende divisie. De kosten zijn in dit geval volledig voor opdrachtgever.
 7. Boerhaave Nascholing is terughoudend met het inzetten van sponsoring. In geval van sponsoring doet Boerhaave dit conform CGR regelgeving.
 8. Boerhaave Nascholing heeft een gedeeltelijke instellingsaccreditatie. Hiervoor is een strikt kwaliteitskader van toepassing. Boerhaave Nascholing aanvaardt daarom enkel opdrachten, die passen bij de LUMC strategie en/of topreferente functies én binnen het kwaliteitskader van Boerhaave Nascholing bestaande uit de volgende punten:
  1. Indien het een nieuwe nascholingsactiviteit betreft, is de goedkeuring van de portefeuillehouder onderwijs van desbetreffende divisie vereist.
  2. Medische professionals (medische specialisten, huisartsen en specialist ouderengeneeskunde) zijn lid van de Boerhaave Commissie (BHcie) en de Stuurgroep Eerstelijnsgeneeskunde (STEG). Beide commissies beoordelen en adviseren over het nascholingsaanbod van hun desbetreffende doelgroepen.
  3. Boerhaave Nascholing start met het organiseren van de activiteit ná goedkeuring van de portefeuillehouder onderwijs en BHcie/STEG.
  4. Tijdig aanleveren van het beoogde programma bij BHcie/STEG is essentieel zodat ruim van te voren gestart kan worden met de organisatie en het informeren van potentiële deelnemers. Bij niet tijdig aanleveren houdt Boerhaave Nascholing zich het recht voor de opdracht terug te geven, dan wel de (na)scholing te annuleren.
  5. Elke (na)scholing wordt na afloop met de opdrachtgever geëvalueerd. Eventuele verbetermogelijkheden (inhoudelijk, vorm, organisatie, etc.) worden gezamenlijk besproken en meegenomen in de opzet van de volgende editie. Daarnaast wordt er vanuit Boerhaave Nascholing gekeken naar overstijgende verbetermogelijkheden/ rode draden. Evaluaties worden besproken met de BHcie/STEG. Er wordt geëvalueerd aan de hand van:
   • enquête onder de deelnemers over inhoud cursus, kwaliteiten docenten, organisatie van de (na)scholing;
   • evaluatie dienstverlening Boerhaave Nascholing door opdrachtgever.

3.3 Wijzigingen van de opdracht en meerwerk

 1. Indien tijdens de uitvoering van de opdracht zich feiten of omstandigheden voordoen, die aan de oorspronkelijke bereikte wilsovereenstemming afbreuk (zouden) doen, dan wordt hierover tussen opdrachtgever en Boerhaave Nascholing tijdig overleg gepleegd, teneinde de afspraken aan de gewijzigde situatie aan te passen.
 2. Indien Boerhaave Nascholing op verzoek, of met voorafgaande instemming van de opdrachtgever, werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang van de overeengekomen opdracht vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door de (externe) opdrachtgever worden vergoed.
 3. Boerhaave nascholing is nimmer verplicht aan een verzoek van wijziging of meerwerk te voldoen en kan verlangen dat daarvoor een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten.
 4. Het feit dat zich tijdens de uitvoering van de opdracht (de vraag naar) meerwerk voordoet, is voor de opdrachtgever nimmer grond voor ontbinding of beëindiging van de overeenkomst.
 5. Boerhaave Nascholing is gerechtigd om zonder voorafgaande toestemming van de opdrachtgever benodigd meerwerk uit te (doen) voeren en door te berekenen, indien de kosten van het meerwerk niet meer bedragen dan tien procent (10%) van het oorspronkelijk overeengekomen bedrag.
 6. Voor meerwerk of minderwerk dat meer dan tien procent (10%) afwijkt van hetgeen oorspronkelijk werd overeengekomen dienen de opdrachtgever en Boerhaave Nascholing met elkaar in overleg te treden over de te nemen maatregelen.
 7. Indien blijkt dat het deelnemersaantal achterloopt, worden in overleg met de opdrachtgever extra wervingscampagnes uitgezet.

3.4 Totstandkoming van de overeenkomst

 1. De overeenkomst van opdracht tussen Boerhaave Nascholing en de opdrachtgever komt tot stand door ondertekening van de schriftelijke bevestiging door Boerhaave Nascholing en de opdrachtgever, of door schriftelijke bevestiging - al dan niet per e-mail - van een akkoord op een offerte/bevestiging door de opdrachtgever.
 2. Op basis van het ‘cursusfactsheet’ beoordeeld de Boerhaave Commissie en/of STEG of een (na)scholing het gewenste kwaliteitsniveau heeft.
 3. De BHcie/STEG kan naar aanleiding van de cursusfactsheet aanvullende adviezen/vragen geven die de opdrachtgever dient op te volgen/beantwoorden alvorens men mag starten met de organisatie van de (na)scholing.
 4. In het kwartaaloverleg tussen Boerhaave Nascholing en de portefeuillehouder onderwijs per divisie worden nieuwe voorstellen voor (na)scholing voorgelegd waarna de portefeuillehouder beoordeelt of de cursus aansluit bij de strategische speerpunten van de divisie/LUMC.

3.5 Betaling door opdrachtgevers

 1. Indien van toepassing dient de opdrachtgever de factuur over het verschuldigde bedrag te voldoen binnen 30 dagen na facturering op de door Boerhaave Nascholing aangegeven wijze.
 2. Indien de opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, is hij zonder enige ingebrekestelling in verzuim en is Boerhaave Nascholing gerechtigd de wettelijke rente in rekening te brengen en alle in redelijkheid gemaakte (buiten)gerechtelijke kosten.
 3. Indien na een eerste herinneringsfactuur het openstaande bedrag nog niet (geheel) is voldaan, zal in ieder geval 50 euro aan administratiekosten extra in rekening worden gebracht.
 4. Indien opdrachtgever een factuur stuurt aan Boerhaave Nascholing, dan gelden hiervoor de volgende eisen:
  • De kostenplaats en projectnummer dienen duidelijk op de factuur te worden vermeld. Op verzoek van Boerhaave Nascholing dient opdrachtgever eveneens interne contactpersoon of andere relevante informatie te vermelden op de factuur;
  • Boerhaave Nascholing voldoet een gefactureerd bedrag binnen dertig dagen na de factuurdatum van een correcte factuur;
  • Boerhaave Nascholing zal geen rentekosten, incassokosten of overige kosten betalen voor facturen in geval opdrachtgever een onjuiste, incomplete of anderszins incorrecte factuur heeft ingediend of in geval er sprake is van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van opdrachtgever.

3.6 Opschorting, tussentijdse beëindiging en ontbinding door Boerhaave Nascholing

 1. Boerhaave Nascholing heeft het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten of te beëindigen, indien de opdrachtgever niet tijdig de benodigde informatie/lesmaterialen heeft aangeleverd of aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
 2. De duur van de opdracht wordt overeengekomen in de offerte. De duur van de (na)scholing wordt vermeld in het cursusfactsheet. De opdracht eindigt van rechtswege wanneer de tijd als bedoeld in de opdracht is verstreken.
 3. Boerhaave Nascholing kan de opdracht zonder opzegtermijn opzeggen indien sprake is van veranderingen in de omstandigheden die van dien aard zijn, dat naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid voortzetting van de opdracht niet van Boerhaave Nascholing kan worden verlangd en op grond van de specifieke voorwaarden die van toepassing zijn op de opdracht, waaronder doch niet uitsluitend voorwaarden voor subsidie of sponsoring.
 4. Ingeval van opzegging door Boerhaave Nascholing op grond van artikel 3.6, is opdrachtgever verplicht Boerhaave Nascholing de schade te vergoeden die Boerhaave Nascholing lijdt, ingeval de beëindiging van de opdracht
 5. De opzeggingsmogelijkheden van dit artikel laat ontbinding van de opdracht op grond van de wet, zoals ontbinding wegens een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst, onverlet.
 6. Indien het deelnemersaantal te laag is om de kosten te dekken, behoudt Boerhaave Nascholing zich het recht voor om de (na)scholing te annuleren.

3.7 Annuleringsvoorwaarden (en (tussentijdse) beëindiging) opdrachtgevers

Wanneer Boerhaave Nascholing met een opdrachtgever een overeenkomst tot (na)scholing of andere dienstverlening heeft afgesloten, worden aan de opdrachtgever kosten in rekening gebracht in geval de opdrachtgever de opdracht annuleert. 

Indien de opdrachtgever (na)scholing uitstelt, wordt dit gezien als een annulering tenzij in onderlinge overeenstemming met Boerhaave Nascholing een nieuwe datum vastgesteld wordt waarop de (na)scholing doorgang kan vinden en er overeenstemming is bereikt ten aanzien van de eventuele reeds gemaakte extra kosten.

Indien de (na)scholing wordt geannuleerd of uitgesteld nadat de opdrachtgever akkoord heeft gegeven, gelden de volgende annuleringsvoorwaarden:

 1. Op de organisatiekosten van Boerhaave Nascholinggeldt:
  • Tot 12 maanden voor de 1e (na)scholingsdag kan kosteloos geannuleerd worden.
  • Bij annulering vanaf 12 maanden tot 9 maanden voor de startdatum van de (na)scholing wordt 10 % van het offertebedrag in rekening gebracht.
  • Bij annulering vanaf 9 maanden tot 6 maanden voor de startdatum van de (na)scholing wordt 25 % van het offertebedrag in rekening gebracht.
  • Bij annulering vanaf 6 maanden tot 3 maanden voor de startdatum van de (na)scholing wordt 50 % van het offertebedrag in rekening gebracht.
  • Bij annulering vanaf 3 maanden tot 2 maanden voor de startdatum van de (na)scholing wordt 75 % van het offertebedrag in rekening gebracht.
  • Bij annulering vanaf 2 maanden tot 1 maand voor de startdatum van de (na)scholing wordt 85 % van het offertebedrag in rekening gebracht.
  • Bij annulering binnen 1 maand voor de startdatum van de (na)scholing wordt 100 % van het offertebedrag in rekening gebracht.
 2. Op annulering van interne (LUMC) kosten zoals locatie, catering, techniek, inrichting en overige kosten die staan genoemd in de overeenkomst/offerte, geldt:
  • Tot 3 maanden voor de startdatum van de (na)scholing kan kosteloos geannuleerd worden.
  • Bij annulering vanaf 3 maanden tot 2 maanden voor de startdatum van de (na)scholing wordt 40 % van het offertebedrag in rekening gebracht.
  • Bij annulering vanaf 2 maanden tot 1 maand voor de startdatum van de (na)scholing wordt 60 % van het offertebedrag in rekening gebracht.
  • Bij annulering vanaf 1 maand tot 14 dagen voor de startdatum van de (na)scholing wordt 80 % van het offertebedrag in rekening gebracht.
  • Bij annulering binnen 14 dagen voor de startdatum van de (na)scholing wordt 100 % van het offertebedrag in rekening gebracht.
 3. Ten aanzien van de dienstverlening van derden(bijvoorbeeld met betrekking tot externe locatie, catering, techniek etc.) gelden de door de betreffende derden gehanteerde annuleringsvoorwaarden.