• Startdatum:
  • 20 februari 2024
  • Cursusduur:
  • 1 dag
  • Werkzaam als:
  • Discipline-overstijgend onderwijs OOR Leiden, AIOS

Arts-assistenten vervullen een cruciale rol in het onderwijs aan en de begeleiding van co-assistenten. Tot voor kort vervulden veel arts-assistenten die rol zonder dat daar enigerlei vorm van professionalisering aan voorafging. Inmiddels is er op landelijk niveau in het kader van de herziening van de vervolgopleidingen een nadrukkelijker plaats toegekend aan het ontwikkelen van onderwijsbekwaamheden. Parallel daaraan wordt ook de Masterfase in de OOR Leiden vernieuwd. Het aanbieden van de cursus Klinische Onderwijskunde sluit goed aan bij deze ontwikkelingen. In de cursus wordt de theorie en praktijk van modern kleinschalig klinisch onderwijs besproken en beoefend.

Alle AIOS uit de OOR Leiden kunnen kosteloos aan deze cursus deelnemen.

Wat levert deelname u op?

  • Een 'update' van principes bij het leren van volwassenen/professionals
  • Praktische tips voor het geven van onderwijs aan co-assistenten
  • Oefening in het geven van feedback en het beoordelen van co-assistenten
  • Een stimulerende uitwisseling van ervaringen en ideeën met andere arts-assistenten 

Hoewel de cursus niet bedoeld is om u in detail over de inhoud van het curriculum te informeren, krijgt u wel een korte update van de belangrijkste principes en kenmerken in de nieuwe Masterfase.

de belangrijkste leerpunten van de dag inventariseren en ingaan op de vraag, wat u (verder) nodig heeft om de opgedane ideeën uit te dragen binnen de eigen afdeling/organisatie.

Docenten

De cursus wordt begeleid door een duo, bestaand uit een ervaren clinicus en een onderwijskundige.

Voorbereiding

Van de deelnemers wordt verwacht dat ze een korte voordracht, vaardigheid of rol voorbereiden.

Aantal deelnemers

Er kunnen maximaal 12 cursisten deelnemen. Omdat veel AIOS al snel na de start van hun opleiding co-assistenten gaan begeleiden, adviseren we deze cursus zo spoedig mogelijk, bij voorkeur in het 2e jaar te volgen.

Doelgroep
Bij voorkeur 2e jaars AIOS

Toetsing

Specifieke toetsing vindt niet plaats bij deze cursus.

 

08:30 Ontvangst en registratie
09:00 Introductie
  Deel 1: Principes van leren door volwassenen/professionals
Co-assistenten zijn lerende volwassenen en beginnende professionals. In dit onderdeel passeren de belangrijkste punten uit onderzoek naar leerprocessen van volwassenen en professionals de revue.

Deel 2: Wat maakt iemand tot een goede docent/opleider? 
Hierin staan het belang van de opleider als rolmodel en de visie van co-assistenten op kenmerken van een goede opleider centraal.

Deel 3: Leerdoelen 
Wat heb je aan goede leerdoelen bij de opleiding van co-assistenten? En wat is dan een goed leerdoel? Vragen die we zullen bespreken en beantwoorden aan de hand van concrete voorbeelden.

Deel 4: Onderwijsvormen, groeperingsvormen en feedback 
De opleiding van co-assistenten kent uiteraard vele geplande onderwijsmomenten. We gaan in op het optimaliseren daarvan. Een aantal van u vervult daarbij een actieve rol. Tevens komen in dit onderdeel de regels voor het geven en ontvangen van feedback aan bod.

Buiten het geplande onderwijs kan de co veel leren in het dagelijks werk op de afdeling. Dat gaat echter niet vanzelf. Als opleider moet u potentiële leermomenten in het dagelijkse werk kunnen herkennen en benutten. Aan de hand van voorbeelden van dergelijke situaties gaan we hier dieper op in.

Deel 5: Evalueren, beoordelen en toetsen
Waar gaat het om bij het beoordelen van co-assistenten? Wie of wat is de norm? Welke hulpmiddelen zijn er inmiddels ontwikkeld om de beoordeling te onderbouwen? Naast de bespreking van deze vragen oefenen we met het houden van een tussen- en eindevaluatiegesprek tussen opleider en co-assistent.

Deel 6: Vierstappenmethode voor Vaardigheidstraining
Hierin staat een methode voor het aanleren van vaardigheden centraal. Helder, zeer bruikbaar en inzichtelijk, zo oordeelden de deelnemers uit de voorafgaande pilotcursus. Dit onderdeel leent zich uiteraard bij uitstek voor 'beproeving' door een aantal deelnemers.

Terugblik en evaluatie 
Hier zullen we gezamenlijk de belangrijkste leerpunten van de dag inventariseren en ingaan op de vraag, wat u (verder) nodig heeft om de opgedane ideeën verder uit te dragen binnen de eigen afdeling/organisatie.
17:00 Afsluiting
Dr. A.J. de Beaufort
Kinderarts /Coördinator Master Geneeskunde, LUMC
Drs. P.W. Peters
Onderwijskundig adviseur, LUMC
LUMC
Hippocratespad 21, 2333 ZD Leiden

Gebouw: gebouw 3 (Onderwijsgebouw)
Route: 4e etage
Zaal: V4-52/56

Parkeren en bereikbaarheid LUMC

Medewerker Leidse OOR instelling € 0,00
Medewerker NIET Leidse OOR instelling  € 275,00

Specifieke voorwaarden
Deelname medewerker Leidse OOR ziekenhuis is gratis op voorwaarde dat de gehele cursus wordt bijgewoond, dan wel dat er tijdig wordt geannuleerd (zie algemene voorwaarden Boerhaave Nascholing voor annuleringsvoorwaarden). Bij niet tijdig afmelden wordt €25,- administratiekosten in rekening gebracht en een bericht gestuurd naar de opleider.