• Startdatum:
  • 31 augustus 2017
  • Cursusduur:
  • 1 dag
  • Werkzaam als:
  • AIOS

Arts-assistenten vervullen een cruciale rol in het onderwijs aan en de begeleiding van co-assistenten. Tot voor kort vervulden veel arts-assistenten die rol zonder dat daar enigerlei vorm van professionalisering aan voorafging. Inmiddels is er op landelijk niveau in het kader van de herziening van de vervolgopleidingen een nadrukkelijker plaats toegekend aan het ontwikkelen van onderwijscompetenties. Op niveau van de Leidse Onderwijs- en Opleidingsregio (OOR) geldt bovendien dat de Raad van Bestuur van het LUMC begin 2006 een notitie heeft geaccordeerd waarin het belang van een Opleidingscontinuüm voor de rol van klinisch docent wordt bepleit. Het aanbieden van de cursus Teach the Clinical Teachers (ook wel Klinische Onderwijskunde genoemd) maakt daar onderdeel van uit. In de cursus wordt de theorie en praktijk van modern kleinschalig klinisch onderwijs besproken en beoefend. Alle assistenten-in-opleiding in het LUMC en in de geaffilieerde instellingen kunnen kosteloos aan deze cursus deelnemen.

Wat levert deelname u op?

  • Een 'update' van principes bij het leren van volwassenen/professionals
  • Praktische tips voor het geven van onderwijs aan co-assistenten
  • Oefening in het geven van feedback en het beoordelen van co-assistenten
  • Een stimulerende uitwisseling van ervaringen en ideeën met andere arts-assistenten
  • Voor alle duidelijkheid: de cursus is dus niet bedoeld om u te informeren over de opzet van het curriculum zelf.


Evaluatie
Hier zullen we gezamenlijk de belangrijkste leerdoelen van de dag inventariseren en ingaan op de vraag, wat u (verder) nodig heeft om de opgedane ideeën uit te dragen binnen de eigen afdeling/organisatie.

Docenten
De cursus wordt begeleid door een duo, bestaand uit een ervaren clinicus en een onderwijskundige.

Voorbereiding
Van de deelnemers wordt verwacht dat ze een korte voordracht, vaardigheid of rol voorbereiden.

Prijs

Medewerker Leidse OOR ziekenhuizen € 0,00  
Medewerker NIET Leidse OOR ziekenhuizen € 250,00

09.00-17.00 uur

Introductie
Deel 1: Principes van leren door volwassenen/professionals
Co-assistenten zijn lerende volwassenen en beginnende professionals. In dit onderdeel passeren de belangrijkste punten uit onderzoek naar leerprocessen van volwassenen en professionals de revue.

Deel 2: Wat maakt iemand tot een goede docent/opleider?
Hierin staan het belang van de opleider als rolmodel en de visie van co-assistenten op kenmerken van een goede opleider centraal.

Deel 3: Leerdoelen
Wat heb je aan goede leerdoelen bij de opleiding van co-assistenten? En wat is dan een goed leerdoel? Vragen die we zullen bespreken en beantwoorden aan de hand van concrete voorbeelden.

Deel 4: Onderwijsvormen, groeperingsvormen en feedback
De opleiding van co-assistenten kent uiteraard vele geplande onderwijsmomenten. We gaan in op het optimaliseren daarvan. Een aantal van u vervult daarbij een actieve rol. Tevens komen in dit onderdeel de regels voor het geven en ontvangen van feedback aan bod.

Buiten het geplande onderwijs kan de co veel leren in het dagelijks werk op de afdeling. Dat gaat echter niet vanzelf. Als opleider moet u potentiële leermomenten in het dagelijkse werk kunnen herkennen en benutten. Aan de hand van voorbeelden van dergelijke situaties gaan we hier dieper op in.

Deel 5: Evalueren, beoordelen en toetsen
Waar gaat het om bij het beoordelen van co-assistenten? Wie of wat is de norm? Welke hulpmiddelen zijn er inmiddels ontwikkeld om de beoordeling te onderbouwen? Naast de bespreking van deze vragen oefenen we met het houden van een tussen- en eindevaluatiegesprek tussen opleider en co-assistent.

Deel 6: Vierstappenmethode voor Vaardigheidstraining
Hierin staat een methode voor het aanleren van vaardigheden centraal. Helder, zeer bruikbaar en inzichtelijk, zo oordeelden de deelnemers uit de voorafgaande pilotcursus. Dit onderdeel leent zich uiteraard bij uitstek voor 'beproeving' door een aantal deelnemers.

Terugblik en evaluatie
Hier zullen we gezamenlijk de belangrijkste leerpunten van de dag inventariseren en ingaan op de vraag, wat u (verder) nodig heeft om de opgedane ideeën verder uit te dragen binnen de eigen afdeling/organisatie.

 

Drs. I.L. Jeeninga
Onderwijskundig adviseur, LUMC
dr. P.V.M. Pahlplatz
LUMC
Hippocratespad 21, 2333 ZD Leiden