• Startdatum:
  • 11 februari 2021
  • Cursusduur:
  • 1 dag
  • Werkzaam als:
  • AIOS, Medisch specialist

Accreditaties

  • NVVR:
  • 6

Aangepaste wijze voor inschrijving (voorlopig):

We kunnen niet in de toekomst kijken, maar vooralsnog gaan we ervan uit dat onze geplande cursussen vanaf september doorgaan. U kunt zich aanmelden voor de wachtrij. U hoeft nog niet te betalen. Gaat de cursus definitief door, dan ontvangt u van ons bericht en sturen wij u een factuur. Als de cursus doorgaat en het aantal aanmeldingen is hoger dat het aantal beschikbare plaatsen, dan zal toekenning bij deze cursus op volgorde van aanmelding plaatsvinden.

Let op: voor deze cursus geldt een maximum aantal deelnemers. Deelnemers van de geannuleerde cursus op 28 mei 2020 krijgen voorrang bij aanmelding voor deze cursus.

--------------------------------------------------------------------

Algemeen
Het onderzoeken of behandelen van patiënten met ioniserende straling is een zogenoemde voorbehouden handeling (Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg, Wet BIG), waarvoor onder meer formele stralingsdeskundigheid is vereist (Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbe­scherming, Bbs). Deze opleiding betreft de verplichte aanvullende stralingsdeskundigheid voor de differentiatie Interventieradiologie van de opleiding tot Radioloog. Er wordt verondersteld, dat deelnemers het diploma “Stralingshygiëne voor Radiologen” al hebben behaald. De cursusinhoud is vastgesteld door de cursuscommissie van Boerhaave Nascholing, in overleg met vertegenwoor­digers van de Beroepsverenigingen en mede op grond van door de overheid genoemde eisen.

Cursusdoel
De interventieradioloog voert de handelingen met ioniserende straling zelf uit, of geeft daarvoor opdracht. Hij is daarbij eindverantwoordelijke voor de individuele blootstelling van patiënten en andere medisch blootgestelde personen. De opleiding richt zich in de eerste plaats op de invulling van deze eindverantwoordelijkheid, d.w.z. dat de interventieradioloog zich bewust is van het feit dat hij vooraf de keuze moet maken of het verantwoord is om een interventieprocedure te gebruiken om zijn medische doel te bereiken (rechtvaardiging) en dat hij vervolgens keuzes moet maken om de interventieprocedure verantwoord uit te voeren, voor de patiënt (optimalisatie) en voor zichzelf en zijn omgeving (optimalisatie en dosislimitering).
Voor de eindtermen zie https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2018-1349.html, bijlage 5.3 onderdeel C.2 (Aanvullende eindtermen stralingshygiëne voor interventieradiologen).

Doelgroep
Deze cursus is bestemd voor radiologen in opleiding tot interventieradioloog.

Cursusopzet
De cursus omvat een dag (colleges en dosisdemonstratie met interventiestatief) met een aansluitend examen. Van tevoren bestuderen de deelnemers een rapport.

Cursusmateriaal
RIVM rapport 2017-0025, getiteld “Interventieradiologie – Inventarisatie van de Nederlandse praktijk met speciale aandacht voor stralingsbescherming van de patiënt ”. Het rapport is vrij toegankelijk via http://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/2017-0025.html
Daarnaast ontvangen de deelnemers de meest recente digitale versie van de syllabus “Stralingshygiëne voor medisch specialisten” ter opfrissing van de eerder opgedane kennis.

Studiebelasting
Naast het tevoren bestuderen van het opgegeven rapport en de syllabus is het volgen van de eendaagse cursus de totale studiebelasting.

Examen
Het schriftelijk examen bestaat uit 15 meerkeu­zevragen (vier keuzes). Hiervoor is het bezit van een (eenvoudige) rekenmachine noodzakelijk. Bij de berekening van het cijfer voor de meerkeuzevragen wordt een gokkanscorrectie toegepast. De deel­nemer is geslaagd met een eindcijfer van ten minste 5,5. Bij het examen wordt u verzocht zich te identificeren met een wettelijk geldig identiteitsbewijs (zoals rijbewijs of pas­poort). De examenuitslag wordt per brief bekend gemaakt, uiterlijk circa vier weken na de afnamedatum. Het ondertekende diploma wordt bijgevoegd. Voor deelname aan een herexamen (bij een van de volgende cursussen) dient u zich zes weken tevoren aan te melden (zie voor data en inschrijfcondities: www.boerhaavenascholing.nl).

Diploma
De cursus is erkend door de overheid. Aan cursisten die het examen met goed gevolg hebben afgelegd, wordt het volgende diploma verstrekt: Stralingsbescherming voor Interventieradiologen.

Aanmelden en praktische informatie
Aanmelden, praktische cursusinformatie en cursusprijs via: www.boerhaavenascholing.nl

Inlichtingen
Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met de opleidingsverantwoordelijke:
Manfred van der Vlies, klinisch fysicus
Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC)
Afdeling Radiologie
Postzone C4-S - Postbus 9600 - 2300 RC Leiden
(071) 526 3687
m.van_der_vlies@lumc.nl

PROGRAMMA

08:30 Ontvangst en registratie
09:00 Opening
  Manfred van der Vlies, MSc
09:05 Recapitulatie en update stralingsbescherming
  Manfred van der Vlies, MSc
10:00 Rechtvaardiging / Good medical practice / technieken in de interventieradiologie / protocoloptimalisatie
  Prof. dr. Michiel de Haan
11:15 Koffiepauze
11:30 Programma in carrousel met 3 groepen (zie uitwerking in rechterkolom)
16:30 Examen (15 meerkeuzevragen)
  Manfred van der Vlies, MSc
17:00 Einde programma

GROEP 1:

11:30 Praktijkoefening interventiestatief met live dosisdemonstratie
  Ir. Willem Wormgoor
13:00 Looptijd / lunchpauze

13:35

Werker ooglens: nieuwe dosislimiet, nieuwe uitdaging. Achtergrond/PBM. Patiënt: huiddosisproblematiek. RIE interventiekamers (omloop, assistent, arts) / RIVM-rapport [1]
  Dr. Cecile Jeukens
14:45 Nabespreken of opdracht demo/vragen stellen/zelfstudie
  Manfred van der Vlies, MSc
15:45 Theepauze


GROEP 2:

11:30 Nabespreken of opdracht demo/vragen stellen/zelfstudie
  Manfred van der Vlies, MSc
12:30 Lunchpauze / looptijd
13:15 Praktijkoefening interventiestatief met live dosisdemonstratie
  Ir. Willem Wormgoor
14:45 Looptijd
14:55 Werker ooglens: nieuwe dosislimiet, nieuwe uitdaging. Achtergrond/PBM. Patiënt: huiddosisproblematiek. RIE interventiekamers (omloop, assistent, arts) / RIVM-rapport [1]
  Dr. Cecile Jeukens
15:55 Theepauze


GROEP 3:

11:30 Nabespreken of opdracht demo/vragen stellen/zelfstudie
  Manfred van der Vlies, MSc
12:30 Lunchpauze

13:35

Werker ooglens: nieuwe dosislimiet, nieuwe uitdaging. Achtergrond/PBM. Patiënt: huiddosisproblematiek. RIE interventiekamers (omloop, assistent, arts) / RIVM-rapport [1]
  Dr. Cecile Jeukens
14:35 Looptijd
14:45 Praktijkoefening interventiestatief met live dosisdemonstratie
  Ir. Willem Wormgoor
16:15 Looptijd / theepauze


[1] In 2017 verscheen RIVM rapport 2017-0025, getiteld “Interventieradiologie – Inventarisatie van de Nederlandse praktijk met speciale aandacht voor stralingsbescherming van de patiënt ”. Het rapport is vrij toegankelijk via http://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/2017-0025.html. Of direct te downloaden via deze link. 

 

H.H. Deuzeman
Sr. Radiotherapeutisch laborant, LUMC
M.W. de Haan
Interventieradioloog, MUMC+
D.I. Jansen
Dr. C.R.L.P.N. Jeukens
Klinisch fysicus, MUMC+
M. van der Vlies
Klinisch fysicus, LUMC
ir. W. Wormgoor
klinisch fysicus, Rijnstate
LUMC
Hippocratespad 21, 2333 ZD Leiden

Gebouw: Gebouw 3
Zaal: V4-52/56
Etage: 4

Parkeren en bereikbaarheid LUMC

Aangepaste wijze voor inschrijving (voorlopig):

We kunnen niet in de toekomst kijken, maar vooralsnog gaan we ervan uit dat onze geplande cursussen vanaf september doorgaan. U kunt zich aanmelden voor de wachtrij. U hoeft nog niet te betalen. Gaat de cursus definitief door, dan ontvangt u van ons bericht en sturen wij u een factuur. Als de cursus doorgaat en het aantal aanmeldingen is hoger dat het aantal beschikbare plaatsen, dan zal toekenning bij deze cursus op volgorde van aanmelding plaatsvinden.

Let op: voor deze cursus geldt een maximum aantal deelnemers. Deelnemers van de geannuleerde cursus op 28 mei 2020 krijgen voorrang bij aanmelding voor deze cursus.

--------------------------------------------------------------------
 

Deelname (incl. examen): € 499,-